सर्वमंगलमांगल्‍ये शि‍वे सर्वार्थसाधके शरण्‍ये त्र्यंबके गौरि‍ नारायणि‍ नमोस्‍तुते.
 
 
भाग 2 ला संसारसार
(चाल शाम चुनरिया दे दे)
श्री प्रभुपदीं शरण जाई । एकनिष्‍ठा करि भक्ति सदा ही
तनमन धन दृढ अर्पुनि पायीं । प्रभुपदीं ।।ध्रु०।।
योग याग जप तप वपुदंडन । यमनियमादिक अगणित बंधन
भक्तिविना जगिं सुलभ न साधन । फलतें शीघ्र पाही ।। प्रभु०।।१।।
खटपट नलगे भक्‍तीसाठीं । वाढे सत्‍वर रुजतां पोटीं
निजभक्‍ताची आवड मोठी । प्रभुला नित्‍य राही ।।प्रभु०।।
-----------------------
(चाल धन्‍य जाहला तुम्‍ही राम पाहिला)
धन्‍य जाहला मनुज मार्ग लाभला ।
जगिं मार्ग लाभला ।।ध्रु ०।।
दृढ तर भव पाश सदा ओढीति या जीवाला ।
मायाबंधन सैल कराया भक्ति मार्ग हा भला ।
जगिं मार्ग लाभला ।।१।।
सावध हो मनुजा आतां तोडी या भवपाशा
मातृपदीं रत होइ तो जगिं कृतार्थ जाहला ।।जगि ० ।।२।।
-----------------------
(चाल हरि रे तुझी मुरली माधुरी)
जिवा स्‍वानंदा पावसी । जिवा ०।।ध्रु०।।
भक्ति बळें भवमोह तरुनि तूं आत्‍मपदाला येसि । जिवा ०।।१।।
मी तूं एकचि भीन्‍नपणा जगिं मायेनें सकळासि । जिवा ०।।२।।
श्रीजगदंबा तारक सकळा प्रत्यय हा तूं घेसि । जिवा ०।।३।।
-----------------------
(चाल आ‍नंदाचा कंद हरि ०।।)
आनंदाचा कंद जगिं हें जगदंबा पद आठवा।।
मायापाशी गुंतुं न‍कारे भक्तिरसाला साठवा ।
संसारी या मानव काया दुर्लभ लाधे या जीवा ।
दवडुं नकारे भक्ति शिकारे सेवा हा आनंद नवा ।।
 
 
कोल्हापुर (महालक्ष्मी)
तूळजापुर (भवानीमाता)
माहूर (रेणुकामाता)
 
  Copyright 2011 Devibhoyare. All Rights Reserved