सर्वमंगलमांगल्‍ये शि‍वे सर्वार्थसाधके शरण्‍ये त्र्यंबके गौरि‍ नारायणि‍ नमोस्‍तुते.
 
 
भाग 2 ला संसारसार
( चाल बसंती बघुनि मे‍नकेला )
मानव देहाची प्राप्‍ती । जन्‍मापासुनि भरणावधि मज गमते कष्टद ती ।।
गभीं क्‍लेश असहय किती । आधिव्‍याधी रात्रंदिन या देहावर टपती ।।
सोसुनि अवधीं कष्टतती । दुर्बुध्दीनें मोहित होउनि बुडतो तो अंती ।।
-----------------------
(चाल राम स्‍मरावा राम सदोदित)
दुर्लभ हा नरदे‍ह खरोखर हा नरदे‍ह ।।
सुविवेकाने होय अमृतमय । साधुनि भक्ति उपाय खरोखर ०।।१।।
गर्व अहंता वर्तनि येतां । तोचि विघातक होय । खरोखर ०।।२।।
असक्‍त राहुनि करि संसारा । ईश पदीं रत होय । खरोखर ०।।३।।
-----------------------
(चाल त्‍यजि भक्‍तासाठीं लाज)
मन चंचल हें अनिवार । गति न कळे कवणा पाही ।। ध्रु ०।।
वासना धरुनियां नाना । राबवी दशेंद्रिया सेना
अनुभवी दुख सुख नाना । परि न कुठें स्‍थीर कधिं राही ।।१।।
वारयाची करवे मोट । उदधीचा करवे घोट ।
मन आकळणें ही गोष्‍ट । अति अवघड विव्‍दानां ही ।। मन ०।।
-----------------------
(चाल  वसंती बघुनि मेनकेला)
सदा या मनुजाला चित्‍तीं । दुर्बुध्‍दीचे अं‍‍कुर हे वसती ।।
त्‍यांच्‍या भिन्नवृत्ति उठती । बरे काय वाईट काय ती जाणिव त्‍या देती ।।
सदबुध्‍दीला सारुनि ती । दुबुध्‍दी व्‍यवहार कराया प्रेर‍क ती होती ।।
झगडा त्‍यांचा हा ऐसा । नित्‍य चालतो परि उमजेना मनुजा तो कैसा ।।
-----------------------
(चाल भुवर्णकेत‍की परि जो )
दुर्बुध्‍दीची उर्मी उपजे अहंपणा तो अंगिं जडे ।
माझ धन परिवारहि माझा मनाला केविं पडे ।
सोडुनि देउं कैसे यातें वाटे चित्‍ता अवघड तें
क्षणोक्षणीं हे विचार उठती कांहि सुचेना मन अडतें ।।१।।
 
 
कोल्हापुर (महालक्ष्मी)
तूळजापुर (भवानीमाता)
माहूर (रेणुकामाता)
 
  Copyright 2011 Devibhoyare. All Rights Reserved