सर्वमंगलमांगल्‍ये शि‍वे सर्वार्थसाधके शरण्‍ये त्र्यंबके गौरि‍ नारायणि‍ नमोस्‍तुते.
 
 
भाग 2 ला संसारसार
(चाल धाडुनि दिधले दासी)
क्षणभरि येई वीट मनाला विषयी रत होतां ।
वैराग्‍याचा अंकुर उपजे मनुजाच्‍या चित्‍ता ।
सार न काही वाटे तेव्‍हा विष्‍यांच्‍या  ठायीं ।
स्‍तब्‍ध्‍पणा हा भोगक्‍लेशें ठाकतसे हृदयीं ।
अंतकरणीं उमीं उठते वैराग्‍याची ही ।।१।।
-----------------------
(चाल भूपती खरे ते वैभव)
हा व्‍याप न‍को संताप वाढवी भारी 
राहुनी मिळेना सुख गृहसुत परिवारीं ।
संसार नको हा कष्‍ट फार तो देई ।
तें बरें राहणें फटिंग होउनि पाही ।
एकटया जिवाचा त्रास पडे तो काय ।
वन बरें नको घर कष्‍ट सोसिना देह ।।
वन बरें नको घर कष्‍ट सोसिना देह ।।
(चाल) म्‍हणतील आप्‍त ते काय मज तरी
हा संसाराला भ्‍याला बहुपरी।
नेभळा खुळा हा झाला कां तरी
अभिमान उठे हा काय करावें आतां
न सुचे मज कांही सौख्‍य कसें ये हाता ।
-----------------------
(चाल निर्धनतेनें लज्‍जा उपजे)
वैराग्‍याने प्रकाश पडतो मनुजाच्‍या अंतरीं । येई विचार तो क्षणभरी ।।१।।
सार असारा निवडायाची बुध्‍दी उपजे बरी । बुडतां नि‍त्‍य मोहसागरीं ।।२।।
सदबुध्‍दीनें सुविचाराचा उदय होय अंतरीं । ऐसी परंपरा ही खरी ।।३।।
 
 
  Copyright 2011 Devibhoyare. All Rights Reserved