सर्वमंगलमांगल्‍ये शि‍वे सर्वार्थसाधके शरण्‍ये त्र्यंबके गौरि‍ नारायणि‍ नमोस्‍तुते.
 
 
भाग 2 ला संसारसार
(चाल या विरहा कां भीसी)
माया मोह जगीं आवरेना । संसॄति पाश सरेना ।। माया ०।। ध्रु०।।
धन सुतदारा गृह परिवारा । वाढविता हि पुरेना । माया ०।।१।।
माझें माझें करितां जीवित । जाइ निघोनि  उरेना । माया ०।।२।।
वैराग्‍याचें नांव कशाला । क्षणभर तें हि ठरेना । माया ०।।३।।
सुमति विवेका गांठ न जीवा । तॄष्‍णा ओढिति नाना । माया ०।।४।।
सदुरुवांचुनि सोय न लागे । जीवा मार्ग कळेना । माया ०।।५।।
-----------------------
(चाल कवणे तुज गांजियलें)
धन्‍य धन्‍य आजि सुदिन खास उगवला ।
भक्तिबळें सन्‍दुरुवर मजसि लाभला ।। धन्‍य ०।।
संसारी राहुनि ती त्‍यजिली सुविवेक सुमति
वैराग्‍यें ये जाग़ृति । योग हा भला ।। धन्‍य ०।।१।।
-----------------------
(चाल पांडवा सम्राट पदाला)
त्रस्‍त झालों या जगीं मी कुमतिनादें गुरुवरा ।
वासनांचा जोर कांहि सुचुं देना नरा ।
सुमतिला मी सव्‍द‍िवेका दूर झालों हा खरा ।
शांति नाहीं सौख्‍य नाहीं नाहीं काहीं आसरा ।
शरण आलो चरणिं आतां ठाव दे या पामरा ।
मार्ग दावी पार लावी किंकरा भवसागरा ।।त्रस्‍त ०।।१।।
-----------------------
(चाल धन्‍य जाहला तुम्ही)
धन्‍य जाहलों जगीं धन्‍य जाहलो । सद्रुरुवर चरणकमल विमल लाभलों ।।धन्‍य ०।।
धन्‍य धन्‍य वैराग्‍याचे बळ अपूर्व साचे । सुमति विवेका तेणे आज पावलों ।। ध‍न्‍य० ।।
भक्ति मार्ग सोपा उत्‍तम संसारी या जीवा । भवपरिहार मातॄचरणतत्‍व उमजलों ।।२।।
-----------------------
(चाल अंकित पदांबुजाची दासी)
गुरुवर पदांबुजा घ्‍या आधीं । निशिदिनीं हरे सकळाधि ।। गुरु ०।। ध्रु०।।
घोर भवाटवि दुर्गम वाटे । विषय जाळ बहु बाधि‍ । गुरु ०।।१।।
गुरुवर जगतीं तारक स‍कळां तोचि हरील उपाधी ।  गुरु ०।।२।।
-----------------------
(चाल कवणें तुज गांजियलें)
धन्‍य धन्‍य खचित पूर्वपुण्‍य उगवलें ।
सद्रुगुरु वर चरण कमल सहज लाभलें ।। धन्‍य ।।
तृष्‍णामय संसारी । तळमळ ही सर्व परी
शांति मिळेना क्षणभरी । कष्‍ट साहिले ।। धन्‍य ०।।१।।;
घडंता गुरुचरणसंग । सुविचारी नि‍त्‍य दंग
शांत होय अंतरंग । क्‍लेश संपले ।। धन्‍य ०।।२।।
अज्ञानावृत्‍त नयनीं । ज्ञानांजन लेववुनी
दिव्‍य दॄष्टि मज देउनि । सार दाविले ।।धन्‍य ०।।३।।
 
कोल्हापुर (महालक्ष्मी)
तूळजापुर (भवानीमाता)
माहूर (रेणुकामाता)
 
  Copyright 2011 Devibhoyare. All Rights Reserved