सर्वमंगलमांगल्‍ये शि‍वे सर्वार्थसाधके शरण्‍ये त्र्यंबके गौरि‍ नारायणि‍ नमोस्‍तुते.
 
 
प‍ान क्र . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   
आवड नसे मनात
आवड नसे मनात
कसे मग येईल नाव मुखात?
 
जन्‍मा आला प्रभु विसरला
मायाजाली बुडून गेला
घाव्‍याचा जणुबैलच झाला
स्‍मरण न करिसी ज्‍यानी तुजला धाडिले जगति‍
आवड नसे मनात, कसे मग येईल नाव मुखात
 
बालपणा जणु विरुन गेला
तरुणापणा तो आला, सरला
प्रौढपणी बलहीन जाहला
प्रपंचओढा कमी न जाहला आसक्‍तीच मनात
आवड नसे मनात कसे मग येईल नाव मुखात
 
आपत्‍काळी स्‍मरण प्रभुपदा
विसरुनि गेला सरता विपदा
पुन्‍‍हा सुरु मी पणा संपदा
यातच गेला पार गुंतुनि विषय सदा चित्‍तात
आवड नसे मनात, कसे मग येईल नाव मुखात
 
अजून नाहि सरली वेळ
स्‍मरण करी तो आहे प्रेमळ
प्रभुपद सेवा होवो तवबल
आवड होता सवड होईल स्‍मरणशील प्रभु चित्‍त
उपजे गोडी मनात, स‍हज ये नाव नित्‍य चित्‍त
 
दोन मनांचा झगडा चालु सदैव निजांतरात
दोन मनांचा झगडा चालु सदैव निजांतरात
वादविवादाची या चाहुल कधी न इतरा येत
एक मन असे सदवृत्तिचे वृत्ति असत ती दुजाची
न्‍याय देवता असे आंधळी ''बुदधि'' म्‍हणवि जी साची
असत वृत्तीचे सदैव म्‍हणणे “पाप पुण्‍य” हे झुट
आहे तोवर मजा करावी खाउनिया भरपेट
कसली आली नीतिबंधने? देवधर्म थोतांड''
सदवत्ति परि सांग “ज्‍याने निर्मियले ब्रम्‍हांड
परमात्‍मा तो भरूनि राहि बघ अवघ्‍या विश्‍वात!
आनंदाने रहा जगी परि गुंतू नको तूं यात
कृतज्ञतेने स्‍मरण करी जी हदयातरि तव वास करी
सर्वसाक्षी जी विष्‍णुमाया जगदंबेचे स्‍मरण करी
कृती तुझी तुज सलते नंतर तेच असे रे पाप
पुण्यकर्म जे सुखवि इतरा स्‍वत:स जरि हो ताप
प्राप्‍त तुला नरजन्‍म जाहला जगदंबेला जवळ करी
नामें गेले पर्वत तरुनि प्रभु नामा ते वास करी”
एकुनि म्‍हणणे हया दोघांचे बुध्दि विचारी थिटी पडू
बुध्दिला ना कळला कधीच ईश म्‍‍हणुनि ती चांच पडे
निकष बुध्दिचा जिथे संपतो भाव तिथे तो सहज
भावानंतर भक्‍ती तेथे भगवंतासह ये अनुसरे
भक्‍तीसाठी आसन लागे ममताळु मन हदयाचे
प्रेम उपजता वाद संपति हदयि उदय हो अंबेचे
तुजवाचुन कोण मजसी
तुजवाचुन कोण मजसी
जवळ करिल माऊली?
कल्‍पवक्ष साऊली!
 
कुलदैवत तूच माय
महिमा तव वर्णु काय?
येता शुभपाऊली । कल्‍पवक्ष साऊली
 
सोडुनिया सर्व देव
चरणि शरण देई ठाव
अन्‍य नसे मज उपाव
करुणामृत वर्षवि । कल्‍पवृक्ष साऊली ।
 
नको अव्‍‍हेरूस  माय
कणव अजुनि ये न काय?
खुंटलाच मग उपाय
जर करुणा आटली । कल्‍पवृक्ष साऊली।
 
करुणामयि तू म्‍हाविसी
दिनार्ता झणि पावसी
जनलोकी ख्‍याति अशी
विसरु नको माऊली । कल्‍पवृक्ष साऊली ।
 
करुणामयि करि उदार तव म‍न
करुणामयि करि उदार तव म‍न
उध्‍दरण्‍या मज झणि
भगवति! किति करु मनधरणि?
 
निष्‍ठत दारि उभा मी कधिचा
आर्जव करुनि थकली वाचा
आर्त भाव घे जाणुनि मनिचा
स्विकारुनि घे झणि
भगवति! किति करु मनधरणि?
 
त्राण उरले पायि नसे बळ
तुझ्या कृपेस्‍तव हृदयउताविळ
जगदंबे! तू उदार प्रेमळ
धांव कुलस्‍वामिनि
भगवति! किति करु मनधरणि?
 
दाऊ कशि मनिचि तळमळ तुज?
समजुनि घे तूं पावत कर मज
चरण कमलिचा रजक करि मज
हीच असे मागणि
भगवति! किति करु मनधरणि?
 
 
 
एका जनार्दनी (Ebook)
 
कोल्हापुर (महालक्ष्मी)
तूळजापुर (भवानीमाता)
माहूर (रेणुकामाता)
 
संर्पक
वि‍नय क्षीरसागर
अ – 901, सागरदि‍प सोसायटी,
केळकर महावि‍द्यालयासमोर, मुलुंड- (पूर्व).
मुंबई- 400081.
घरचा दुरध्‍वन‍ी क्रमांक : 25635378
 
  Copyright 2011 Devibhoyare. All Rights Reserved